Ungdomsinitiativ

Lära av varandra? LA City – Ett ungdomsinitiativ från OIKOS Community

Projektets huvudmål har uppnåtts och aktiviteterna har motsvarat förväntningarna. Vi bedömer att effekterna blir större än förväntat, på grund av de många kontakter som skapats med Lund och Malmö.
Projektets mål och syfte var, att en grupp ungdomar mellan 14-26 år skulle utveckla en icke-traditionell metod och utvecklas genom att lära av varandra. Projektet ha inneburit rikligt med möjligheter att lyssna till andras romers erfarenheter, att delge egna, att diskutera ur andras perspektiv, att se sig som del av det svenska samhället och inte minst EU.

ungdomsinitiativ
Lära av varandra

Beskrivning

Projektidén var att en icke formell ungdomsgrupp startades och drev ett projekt i Landskrona. Ungdomar fick med stöd från olika organisationer och OIKOS Community, inkludera olika aspekter av icke formell lärande och identitet. Tillsammans med en mentor arbetade dem i olika arbetsgrupper med dessa frågeställningar som stöttades med föreläsningar, diskussioner, studiebesök och workshops.

ungdomsinitiativ
Dans

Lära av varandra, LA City finansierades av Programområde 1, Ung i Europa, Delprogram 1.2, Ungdomsinitiativ via Ungdomsstyrelsen, OIKOS Commmunity och privata sponsorer för att förändra den egna närmiljön i Landskrona.

ungdomsinitiativ
Ungdomsinitiativ är Romska ungdomarnas egna projekt, med vars hjälp de kan skapa nya sätt att vara verksam på eller förändra saker och ting i sin närmiljö. Förutom för dem som utför dem är Lär av varandra även alltid till nytta för andra människor eller samhället.

ungdomsinitiativ
Lära av varandra

En grupp ungdomar genomför projektet deltagare i åldrarna 13–25 år, det ingår minderåriga ungdomar i gruppen men gruppen har en myndig ledare och en ledare med som extra stöd, ledaren är utanför projektet och stöder vid behov ungdomarna i att genomföra projektet.

ungdomsinitiativ
Musikstudio
ungdomsinitiativ
Spela i band
ungdomsinitiativ
Uppträdanden
ungdomsinitiativ
Utbyte