Sommaraktiviteter Integration De Luxe

Glad Sommar!

Ansökan om kortare insatser från juli till augusti 2019

Bakgrund och behov

Det är glädjande att Länsstyrelsen erbjuder visst stöd, såsom nu sommaraktiviteter, till föreningar och organisationer inom civilsamhället som arbetar med asylsökande. Inom OIKOS menar vi att civilsamhället är en faktor som har mycket att tillföra och som gagnar många sidor. Ideella föreningar har en viktig roll att medla mellan offentliga myndigheter och allmänhet, baserat på sin nära kontakt med medborgarna.

Behov

Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet, asylsökande flyktingars upplever aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden.

Majoriteten av personerna inser det viktigt och meningsfullt att lära sig språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera under asylperioden. Asylsökande som vi nästan dagligen har kontakt med uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var ett sätt att behålla den mentala hälsan.

Syften och mål

Vi vill under sommarmånaderna ge asylsökande en rikare bild av Landskrona, och öka på deras kunskaper om sin stad, vilket ökar känslan av gemenskap, och som föreningar kan vi vidga erfarenheterna från skolans formella uppdrag genom vår pedagogiska metod ”icke-formellt lärande” som ett viktigt komplement. Att få, ge och ta intryck, och forma egna uttryck är en viktig process, därför vill vi ge asylsökande många olika upplevelser. Att delta i föreningsliv betyder mycket, och vi hoppas kunna rekrytera nya medlemmar och volontärer till föreningslivet! För oss är det också självklart att flickor och pojkar deltar på lika villkor och behandlas jämställt.

Organisation

OIKOS Community samverkar med flera organisationer och föreningar i Landskrona och Helsingborg (Språkvänner, Livsglädje, Mångkulturellt center och Friluftsfrämjandet)

Vi verkar sedan många år för grundläggande demokratiska principer såsom jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Målgrupp

Sommaraktiviteterna riktar sig till asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Tidsperiod

Vi söker nu stöd för våra planerade sommaraktiviteter under perioden 15/6 – 15/8 2019.

Genomförande

Aktiviteterna behöver dock inte ske inom dessa områden, där man under året oftast befinner sig, utan hela Landskrona/Helsingborg med omnejd ska utforskas. Detta sker genom promenader, utflykt till Ven, kreativt skapande i workshops, bad, skogspromenader, museibesök, grill- eller utomhus gemensamt tillagad salladsbuffé m.m.

Sommaraktiviteterna kommer framföra allt att genomföras lördagar/söndagar dels på OIKOS/Språkvänners lokal och dels på olika platser i Landskrona/Helsingborg både inomhus och utomhus.

Utöver de återkommande sommaraktiviteterna som vi beskriver nedan.

Resurser

Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för den representativa demokratin genom att bland annat vänja och träna de framtida väljarna vid att gemensamt värdera, argumentera och fatta beslut.

Vi, precis som många andra föreningar i Sverige spelar dessutom en väsentlig roll som en mötesplats där medborgarna kan utveckla sociala relationer. Föreningen genererar på det sättet ett socialt kapital i form av kompetens och vana att samarbeta med andra och att ge och ta förtroende i medmänskliga relationer.

Stadsodling – uråldrigt och i tiden

”Varje kris är en möjlighet och vi närmar oss den största möjligheten någonsin!” Författaren och debattören Björn Forsberg föreläser vid Albins folkhögskola i Landskrona inför ett engagerat auditorium. Björn är författare till böckerna Tillväxtens sista dagar (Ruin förlag, 2007, reviderad upplaga 2009) och Omställningens tid (Karneval förlag, 2012).

Björn, som har en bakgrund som statsvetare och verksam inom Svalorna i Sydostasien, har på senare tid framträtt som en av de tongivande debattörerna inom den så kallade omställningsrörelsen. ”Aktuella fenomen som skuldkrisen i Grekland och andra länder, låginflation och minusränta framställs ofta som tillfälliga svackor i den växande globala ekonomin. Medan de i själva verket är uttryck för det nya normala, en värld utan verklig tillväxt”, menar han.

Stadsodling - uråldrigt och i tiden
Björn Forsberg. Foto: Mia Svensson

Den nödvändiga omställning som vi står inför kan bara delvis komma uppifrån, genom internationella miljöavtal och nationell lagstiftning. Den avgörande kraften kommer nerifrån, från lokalsamhällena, från frivilligorganisationer och i vardagen, menar Björn. Han tar upp den framväxande stadsodlingsrörelsen som ett exempel.

Stadsodling uppfattas ibland som ett nytt och trendigt fenomen inom den välutbildade miljömedvetna medelklassen på platser som Williamsburg, New York, och Södermalm, Stockholm. I själva verket har den uråldriga rötter. Babylons hängande trädgårdar ansågs till exempel som ett av världens sju underverk redan under antiken.

Av ren nödvändighet har stadsodling också blivit viktig i städer där den lokala livsmedelsförsörjningen har upphört att fungera. Björn nämner Detroit, USA, och Havanna, Kuba, som exempel. I spåren av den amerikanska bilindustrins djupa kris hamnade Detroit i en recession med massarbetslöshet och stor utflyttning. 2013 var stadskonkursen ett faktum. Delar av staden är spöklika med 10 000-tals övergivna hus och ödetomter.

Samtidigt, berättar Björn som besökt staden, har omställningsrörelsen gjort mycket för att vända denna kris till en möjlighet. I den forna bilhuvudstaden i billandet USA har på senare år en livaktig cykelkultur vuxit fram. Och staden är idag den stad i världen som har mest lokal odling per capita.

En liknande utveckling har man kunnat se i Havanna som fick allvarliga problem med livsmedelsförsörjningen när stödet från Sovjetunionen upphörde. En del av lösningen var stadsodling som understöddes av regeringen och som idag utgör en betydande del av livsmedelsbasen.

skördefesten i Lunds stadspark sista helgen i september träffar jag Sara Nelson. Sara är en av de tongivande inom omställningsrörelsen och aktiv i bland annat organisationen ABC. I Lund bedriver ABC projekt inom stadsodling, Fair Trade, miljö, demokrati och integration. Organisationen har även internationella projekt i Indien och Nepal.

I likhet med Björn Forsberg menar Sara att vi börjar se slutet på tillväxtens epok i traditionell mening. Samtidigt framhåller hon en stor tro på tillväxt utifrån andra perspektiv. ”Vi har en evig källa till tillväxt, solen. Genom fotosyntesen överförs denna energi till växterna och därigenom till mat och byggnadsmaterial för oss människor”.

Sara är utbildad civilingenjör i maskinteknik och sa år 2007 upp sig från ett “vanligt ingenjörsjobb” inom elektronikbranschen för att söka sysselsättning inom frågor hon brinner för. Hon skrattar och erkänner att många hon träffar undrar om hon inte är civilingenjör längre. ”Men jag är civilingenjör, inte före detta civilingenjör. Jag skrev mitt examensarbete inom logistik och energi och lösningen av logistiska problem kopplat till matförsörjning, som är en energifråga, är det som jag nu är engagerad i”.

Stadsodling - uråldrigt och i tiden
Sara Nelson odlar. Foto: Julia Linder

I Lund odlar Sara både inom kommunens projekt Odla i Lund på Brunnshög och inom ABC:s stadsodlingar. Förutom själva odlingsglädjen ser Sara ett stort värde i den sociala gemenskap som växer fram. ”Tillsammans med vänner som jag fått genom odlandet har vi skapat en studiecirkel kring hållbart byggande och boende. Och inom ABC har jag träffat personer från många olika kulturer. Dessa möten ger mig mycket av det som jag som yngre sökte genom att resa långt.”

Text: Fredrik Danelius