Om oss

OIKOS – Ett socialt företag

Begreppet OIKOS är grekiskt och betyder hus och hushåll. OIKOS Community är en religiöst och politiskt obunden organisation (NGO) som bildades 1996 i Lund.

Social allmännyttig verksamhetsidé

Huvudsakliga mål är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och därmed integrera grupper som riskerar ett permanent utanförskap. Det handlar om människor som tillsammans skapar nya chanser, nya liv och ny identitet.

Om oss

OIKOS – ett socialt, allmännyttigt företag

Om oss

OIKOS Community är idag en internationell organisation som framförallt arbetar inom tre områden:

  • Att stärka det civila samhället
  • Att främja kulturell mångfald samt att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor
  • OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkulturella projekt och ickeformellt lärande

OIKOS verksamhet

Består av olika projekt som egentligen kan handla om vad som helst, bara de är meningsfulla för deltagarna, har en tydlig framtidsinriktning och att slutprodukten kommer till allmänhetens nytta. Vi genomför t ex lokal TV-produktion, utställningar, den internationella dockteaterfestivalen (i år för 20:e året), kulturprojekt inom skolan, verkstad för cykelåtervinning samt olika lokala servicetjänster. Vi erbjuder även ett 15-tal praktikplatser inom våra olika projekt och aktiviteter i Lund, Malmö, Landskrona och utomlands.

Om oss

Vår verksamhet

Mångfald

De olika verksamheterna inom OIKOS Community byggdes från början upp på den etniska och sociala mångfalden som speglar dagens samhälle. Arbetet bedrivs i former som ger möjligheter för var och en att utvecklas utifrån sina egna personliga förutsättningar, oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Om oss

Mångfald