Bi-happy

bi-happy

Projektet syftar till att med biet som exempel öka intresset och förståelsen för miljön och den biologiska mångfaldens betydelse för ett bättre samhälle.

bi-happy

Bi-happy – Biodling i Lund

Bakgrund

OIKOS Community i Lund startade förra året med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ett bi -odlingsprojekt i Brunnshög i Lund. Pedagogiska aktiviteter och skapandet av en inkluderande social mötesplats var centrala idéer i verksamheten. Det var ett försök att praktiskt genomföra idéer om hållbar omställning av lokalsamhället. Ett annat mål med verksamheten var att finna fungerande modeller för en kollektiv driven stadsnära odling, grön rehabilitering och kunskapsbildning.
I en tid då ekologiskt tänkande, intresse för närodlade produkter och en längtan efter att leva i samklang med naturen växer sig allt starkare framstår biodling i stadsmiljö som ett intressant alternativ. I många länder har det sedan länge varit vanligt med bisamhällen i städerna.
I Sverige är biodling av tradition endast en hobby, men även som sådan en väsentligt bidragande del till att säkerställa att den naturliga pollineringen av växter kan fortgå. Bin är i en utsatt situation i dagens samhälle och insatser behovs för att stärka deras position.

Syfte

Syftet var att arbeta för att öka kunskapen om och intresset för biodling, och ge naturintresserade stadsbor möjlighet till en naturnära och kulturhistoriskt värdefull sysselsättning.

Genomförande

Bi-Happy genomfördes på Brunnshög i Lund, ett område som tidigare brukats men legat i träda de senaste åren och där kommunen nu planerar en helt ny stadsdel. Förra året startade kommunen ett stadsodlingsprojekt ”Odla i Lund” där kommuninnevånarna erbjöds att odla samt delta i kurser och andra aktiviteter. OIKOS deltog genom att sköta en större odlingslott där första kursen genomfördes.

Via Arbetsförmedlingen och Lunds kommun rekryterade vi personer som behövde en praktik eller sysselsättningsplats och som var intresserade att delta i vårt projekt. Det kom även volontärer (studenter) som ville vara med. Totalt deltog 16 personer. Alla hade biodling som ett gemensamt intresse och ville lära sig om bins roll i naturen och deras betydelse för vårt samhälle.

I projektledningsgruppen för Bi-happy ingick en aktiv biodlare, Göran Hedlund, med egen bigård på Österlen. Göran fungerade som vår expertrådgivare. Birger Emanuelsson, Naturpedagog, deltog som samarbetspartner i projektet. Birger möjliggjorde att projektet kunde starta med kort varsel då han kunde ordna fram ett flak, 4 bikupor samt 6 bisamhällen. Studenter från Naturskolan där Birger är lärare, fungerade som handledare för deltagarna i projektet. Projektledare var Jens Johannesson, projektutvecklare på OIKOS.

Ladda ned broschyr: Odla i Lund Brunnshög & Bi-happy – Broschyr