Sommaraktiviteter Integration De Luxe

Ansökan om kortare insatser från juli till augusti 2019

Bakgrund och behov

Det är glädjande att Länsstyrelsen erbjuder visst stöd, såsom nu sommaraktiviteter, till föreningar och organisationer inom civilsamhället som arbetar med asylsökande. Inom OIKOS menar vi att civilsamhället är en faktor som har mycket att tillföra och som gagnar många sidor. Ideella föreningar har en viktig roll att medla mellan offentliga myndigheter och allmänhet, baserat på sin nära kontakt med medborgarna.

Behov

Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet, asylsökande flyktingars upplever aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden.

Majoriteten av personerna inser det viktigt och meningsfullt att lära sig språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera under asylperioden. Asylsökande som vi nästan dagligen har kontakt med uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var ett sätt att behålla den mentala hälsan.

Syften och mål

Vi vill under sommarmånaderna ge asylsökande en rikare bild av Landskrona, och öka på deras kunskaper om sin stad, vilket ökar känslan av gemenskap, och som föreningar kan vi vidga erfarenheterna från skolans formella uppdrag genom vår pedagogiska metod ”icke-formellt lärande” som ett viktigt komplement. Att få, ge och ta intryck, och forma egna uttryck är en viktig process, därför vill vi ge asylsökande många olika upplevelser. Att delta i föreningsliv betyder mycket, och vi hoppas kunna rekrytera nya medlemmar och volontärer till föreningslivet! För oss är det också självklart att flickor och pojkar deltar på lika villkor och behandlas jämställt.

Organisation

OIKOS Community samverkar med flera organisationer och föreningar i Landskrona och Helsingborg (Språkvänner, Livsglädje, Mångkulturellt center och Friluftsfrämjandet)

Vi verkar sedan många år för grundläggande demokratiska principer såsom jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Målgrupp

Sommaraktiviteterna riktar sig till asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Tidsperiod

Vi söker nu stöd för våra planerade sommaraktiviteter under perioden 15/6 – 15/8 2019.

Genomförande

Aktiviteterna behöver dock inte ske inom dessa områden, där man under året oftast befinner sig, utan hela Landskrona/Helsingborg med omnejd ska utforskas. Detta sker genom promenader, utflykt till Ven, kreativt skapande i workshops, bad, skogspromenader, museibesök, grill- eller utomhus gemensamt tillagad salladsbuffé m.m.

Sommaraktiviteterna kommer framföra allt att genomföras lördagar/söndagar dels på OIKOS/Språkvänners lokal och dels på olika platser i Landskrona/Helsingborg både inomhus och utomhus.

Utöver de återkommande sommaraktiviteterna som vi beskriver nedan.

Resurser

Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för den representativa demokratin genom att bland annat vänja och träna de framtida väljarna vid att gemensamt värdera, argumentera och fatta beslut.

Vi, precis som många andra föreningar i Sverige spelar dessutom en väsentlig roll som en mötesplats där medborgarna kan utveckla sociala relationer. Föreningen genererar på det sättet ett socialt kapital i form av kompetens och vana att samarbeta med andra och att ge och ta förtroende i medmänskliga relationer.